top of page
מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

מכללה ירושלים- הוקמה בשנת 1964 מתוך מטרה ליצור מוסד אקדמי תורני-דתי להכשרת חוקרים ואקדמאים.

המכללה מפעילה תכניות מגוונות במסגרות לנשים ובמסגרות לגברים ללימודי תואר ראשון ושני. המרכיב התורני, המרכיב האקדמי והמרכיב הפדגוגי הם שלושת היסודות עליהם המכללה מבססת את הכשרת הסטודנטים.

bottom of page